بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته فقه و حقوق

1 نفر قبولی های فقه و حقوق اسلامي دانشگاه شهيد مطهري
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه شهید مطهری

انجم روز

از جيرفت

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه