بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مددکاري اجتماعي

2 نفر قبولی های مددکاري اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - مددکاري اجتماعي
مددکاری اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته‌های گروه پزشکی)

جعفرى

از شهربابك

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

سروقدى

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه