بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني

3 نفر قبولی های کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

پادخزاعى

از سقز

4 سال از اول دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

سميعى پاقلعه

از گرگان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ابراهيمى

از تاكستان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه