بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته پزشکي- دکتري

107 نفر قبولی های پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
99 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
26 نفر
از اول دبيرستان
18 نفر
از دوم دبيرستان
30 نفر
از سوم دبيرستان
25 نفر
از چهارم دبيرستان
8 نفر
تجربی - پزشکي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 107 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 98 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 117 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 108 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 1 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 105 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 81 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 81 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 61 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 65 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 71 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 61 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 60 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 74 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 59 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 45 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 81 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 54 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 35 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 70 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 46 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 61 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 41 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 88 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 68 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 52 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 49 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 66 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 42 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 44 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 53 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 27 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 51 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 60 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 63 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان ( 33 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان ( 28 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 31 )
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

ولى نژاد آيسان

از قره‌ضياءالدين

10 سال از سوم دبستان / 179 آزمون

روزانه

زارع على

از كاشمر

10 سال از سوم دبستان / 158 آزمون

روزانه

اناركى نازنين

از شيراز

9 سال از چهارم دبستان / 102 آزمون

روزانه

نادرى ناديا

از بهشهر

7 سال از اول راهنمايي / 125 آزمون

روزانه

حسنى سپهر

از قزوين

6 سال از دوم راهنمايي / 106 آزمون

روزانه

ستارپور رضا

از اهر

6 سال از دوم راهنمايي / 103 آزمون

روزانه

زحمت كش فاطمه

از اسفراين

6 سال از دوم راهنمايي / 94 آزمون

روزانه

رضوى سيد عرفان

از شيراز

6 سال از دوم راهنمايي / 92 آزمون

روزانه

رحيمى نگين

از ياسوج

6 سال از دوم راهنمايي / 91 آزمون

روزانه

سمنانى فربد

از سمنان

6 سال از دوم راهنمايي / 87 آزمون

روزانه

مظهرى آبتين

از اردبيل

6 سال از دوم راهنمايي / 80 آزمون

روزانه

خانلرزاده مليكا

از بروجرد

6 سال از دوم راهنمايي / 74 آزمون

روزانه

مهديزاده ندا

از قره‌ضياءالدين

5 سال از سوم راهنمايي / 107 آزمون

روزانه

عزيزى شوشبلاغى محمد

از اردبيل

5 سال از سوم راهنمايي / 105 آزمون

روزانه

اسدى محمد جواد

از بابلسر

5 سال از سوم راهنمايي / 100 آزمون

روزانه

مرشد على

از ورامين

5 سال از سوم راهنمايي / 92 آزمون

روزانه

حفظ اللسان آيلين

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 91 آزمون

روزانه

خاموشى شهاب الدين

از سمنان

5 سال از سوم راهنمايي / 89 آزمون

روزانه

نيكوئى محسن

از يزد

5 سال از سوم راهنمايي / 87 آزمون

روزانه

ميرزايى محمد

از خدابنده

5 سال از سوم راهنمايي / 78 آزمون

روزانه

ىزدچى ارسلان

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 76 آزمون

روزانه

اكبرى دادامحله كسرى

از چالوس

5 سال از سوم راهنمايي / 72 آزمون

روزانه

بابائىان امىنى على

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 65 آزمون

روزانه

جعفرپور محمدصادق

از مشهد

5 سال از سوم راهنمايي / 64 آزمون

روزانه

زاهدى پور ارشيا

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 54 آزمون

روزانه

اخوان سلطان آباد على

از اردبيل

5 سال از سوم راهنمايي / 45 آزمون

روزانه

خياط رسولى مهلا

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 89 آزمون

روزانه

تقواى نخجيرى مبينا

از لاهيجان

4 سال از اول دبيرستان / 83 آزمون

روزانه

پورخنجر فاطمه

از بهبهان

4 سال از اول دبيرستان / 83 آزمون

روزانه

رستمى اميرعلى

از نور

4 سال از اول دبيرستان / 79 آزمون

روزانه

نيكوكار ماندانا

از فيروزكوه

4 سال از اول دبيرستان / 79 آزمون

روزانه

مير ياسمن

از بابل

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

زمانى سيده پرديس

از زنجان

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

مرادى امير رضا

از نيشابور

4 سال از اول دبيرستان / 68 آزمون

روزانه

قاسمى نژاد رائينى اميرحسين

از سيرجان

4 سال از اول دبيرستان / 68 آزمون

روزانه

قوچى سالار

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه

محمدى شكيبا

از همدان

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه

طاهرخانى هانيه

از تاكستان

4 سال از اول دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

فتح اللهى سيدمحمدامين

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

طاهرخانى تينا

از تاكستان

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

حميدى حامد

از اروميه

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

شرفى امير محمد

از خرم آباد

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

حيدرزاده محمد حسين

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

رعيتى دماوندى امير مسعود

از بابل

4 سال از اول دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

فرسى فريما

از بيرجند

3 سال از دوم دبيرستان / 69 آزمون

روزانه

گلبهارى على

از هشتگرد

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

باقرى مهسا

از فرديس

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

خان محمدى اطاقسرا نرگس

از بابل

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

احسانى زنوز بابك

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

ظهرابى على

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

كوه بندى على

از قزوين

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

رفعتى امير على

از همدان

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

مصلحيون شهره

از همدان

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

بقايى شيوا غزاله

از بابلسر

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

رمضانى آكام

از بوكان

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

بابايى محمدرضا

از شهريار

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

كرمى شقايق

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

رمضانى عليرضا

از ساوه

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

سمنانى كياوش

از فرديس

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

پورامامعلى روژينا

از رشت

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

رنجبر فرناز

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

اسمعيلى شيرين

از اروميه

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

زاهدى نسب بهاره

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

صالحى ستاره

از قزوين

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

محمدى آيدا

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

قوىدل سردصحرا امىرحسىن

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

فلاح تفتى پريسا

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

رزمجو فرد اسما

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

ولى زاده زهرا

از پاكدشت

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

على پور ياسين

از نقده

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

كردى پور ويدا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

شادمان كيميا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

اكبرى اسبق رضا

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

سليمانى آرمان

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

هوشنگ پور بامداد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

سينايى فر زينب

از سبزوار

2 سال از سوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

شيرى نژاد امير حسين

از بوئين زهرا

2 سال از سوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

قادرى على

از بيرجند

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

رحيمي شکيبا

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

مفتاح الهه

از آبادان

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

براتى زهرا

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

محمدى محمد رضا

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

پاشاپور يگانه اميررضا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

دهقانى على

از بوشهر

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

شجاعى حصارى كيميا

از تربت حيدريه

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

نورى مهران

از رباط كريم

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

آق اركاكلى مبينا

از گنبد

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

اعرابى سيد سحاب

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

صفائى حسين

از شهرجديد پرند

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

اقبال كسمائى امير حسين

از ماسال

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

مولائى محمدمهدى

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

مه آباد كاشانى رسول

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

صادقى زهرا

از گرمسار

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

فرشيدى خشايار

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

سبط سيدوالا

از مشهد

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

شفيعى مهدى

از اردبيل

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

برخورداريون محمدى اميرعلى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

حسينى هليا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

قاسمى فاطمه

از شهرري

2 سال از سوم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

مفهومى اسما

از اردبيل

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

نادرى محمدرضا

از بابل

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

اكرامى نسب سارا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بحيرايى پوريا

از ايلام

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بلوكى آذرى هليا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

على كرمى سوگل

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

سجادى سيد محمد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

تقوى سيدمحمدرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه