بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته دندانپزشکي- دکتري

31 نفر قبولی های دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
23 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
4 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
11 نفر
از سوم دبيرستان
6 نفر
از چهارم دبيرستان
8 نفر
تجربی - دندانپزشکي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 26 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان ( 1 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 23 )
دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

علوى سيده معصومه

از رويان

8 سال از پنجم دبستان / 141 آزمون

روزانه نيمسال دوم

احمدوند حديث

از ملاير

8 سال از پنجم دبستان / 118 آزمون

روزانه نيمسال دوم

على محمدى فرنوش

از اراك

5 سال از سوم راهنمايي / 79 آزمون

روزانه نيمسال اول

صديق نيا ندا

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 65 آزمون

روزانه نيمسال اول

قنبرى دوست سينا

از لاهيجان

4 سال از اول دبيرستان / 81 آزمون

روزانه نيمسال دوم

موسوى سيده اسماء

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

روزانه نيمسال اول

بيانى محمدنصير

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شيرافكن مهديس

از بابل

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه نيمسال دوم

همتى آريا

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فاضلى خياوى اميررضا

از اردبيل

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال اول

پيك سينا

از لاهيجان

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه نيمسال دوم

تيمورى سيده مهديس

از رشت

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه نيمسال اول

استقامت هنزائى سيداميرفرشاد

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه نيمسال اول

ارجمند دانيال

از كرمان

3 سال از دوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

فرزان آويشن

از رشت

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

هادى زاده سپهر

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بقائى عليرضا

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه نيمسال اول

ارمندئى فرشاد

از شهرك مهاجران

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال اول

چالاكى بهزاد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال اول

يزدان پناه سعيد

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه نيمسال دوم

طيارى سيده نسيم

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه نيمسال اول

كوهى هديه

از مشهد

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه نيمسال دوم

كريمى متين

از سبزوار

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ميرابراهيمى سيدمحمدمعين

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه نيمسال اول

حبيب الهى مبينا

از گرگان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه نيمسال اول

خالقى آرمين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

عليزاده محمد

از شوشتر

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

لك مظاهرى احسان

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نجارى امانيزان شقايق

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه نيمسال دوم

طاهرى آنيتا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه نيمسال اول

سورانى رضا

از نجف آباد

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال اول