بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته داروسازي- دکتري

37 نفر قبولی های داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران
25 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
4 نفر
از دوم دبيرستان
10 نفر
از سوم دبيرستان
10 نفر
از چهارم دبيرستان
12 نفر
تجربی - داروسازي- دکتري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 27 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 37 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز - پرديس خودگردان ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 27 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 25 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 15 )
داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

چوبفروش خوئى مهدى

از خوي

8 سال از پنجم دبستان / 143 آزمون

روزانه

تاره راميار

از ساوه

4 سال از اول دبيرستان / 90 آزمون

روزانه

طبسى نيلوفر

از بجنورد

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

روزانه

شكيبايى پارسا

از لنگرود

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

روزانه

لونى پوريا

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

قالى شوريان رضا

از ملارد

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

روستايى محمد

از ملاير

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

عظيمى زاده مليحه

از طبس

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

قربانزاده مراغه على

از اسفراين

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

رستمى پريسا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

جعفرى متين

از همدان

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

امامى احسان

از مراغه

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

شهداب لنگرودى ساره

از لنگرود

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

جمشيداف احمد

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

شمشادى فر سروش

از شهريار

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

نظرى پور اميرحسين

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

صفايى مريم

از مرودشت

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

هدايتى پريسا

از كاشان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

صفيعى سياوش

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

جعفر گندمى سرور

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

شاه سوارى بابوكانى محمدعرفان

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

كشاورز مژده

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

غنودى على

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

رسوليان موزان

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

آقابزرگى اميرمحمد

از شهركرد

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

جعفرى حديثه

از آبيك

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

مورعى نغمه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بابايى دانيال

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

كريمى پرهام

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ارتيشدار فاطمه

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

شهريارى نژاد دلارام

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

عبدى كريمى پور امير حسين

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

موحدى كيميا

از الوند

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

مهرعلى دانيال

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

عظيمى سجاد

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

زارع زاده صابر

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

مصطفايى منيره

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه