بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته دامپزشکي- دکتري

46 نفر قبولی های دامپزشکي دانشگاه شيراز
33 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
6 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
6 نفر
از سوم دبيرستان
19 نفر
از چهارم دبيرستان
13 نفر
دامپزشکی - دانشگاه شیراز

روئين تن

از شيراز

8 سال از پنجم دبستان / 97 آزمون

روزانه

كريمى زاده

از برازجان

7 سال از اول راهنمايي / 108 آزمون

روزانه

خوش خلق

از شيراز

7 سال از اول راهنمايي / 99 آزمون

روزانه

مرزبان

از سمنان

6 سال از دوم راهنمايي / 92 آزمون

روزانه

شفيعى

از ياسوج

6 سال از دوم راهنمايي / 72 آزمون

روزانه

ستوده

از ازنا

5 سال از سوم راهنمايي / 99 آزمون

روزانه

افتخاريان

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

اسدى

از علي آبادكتول

4 سال از اول دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

بهرامى حميدرضا

از خرم آباد

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

مطهرى مقدم

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

هاشمى سوته سيده الهه

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

وحيدى

از رشت

3 سال از دوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

خورشيدى امير

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

دورانديش يزدى

از اردكان

3 سال از دوم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

رستمى يونس

از مشهد

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

دل آويز

از ياسوج

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

روزبهى

از ياسوج

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

غلامحسين پور

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

سودايى زاده

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

نيك روز

از ياسوج

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

قيومى سيده زهرا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

فروزان پور ديبا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

مهرى

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

اوليائى

از بابل

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

عطائى

از بابل

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

فلاحت نژاد

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

زارعى جليانى زهرا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

رحمانى

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

حاجى زاده

از رشت

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

كريمى پور نورالهدى

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

هاشمى

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

عسكريان

از ياسوج

2 سال از سوم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

فاطمى نسب

از آمل

2 سال از سوم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

معتمد

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

عزيزى

از اراك

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

استوارى

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

كريميان ميلاد

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

تركمانى

از ميناب

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

اكبرتبارطورى

از آمل

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

رستگارى

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

بهادرى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

خرمى

از رشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

صادقى

از بابل

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

بهروزى

از آباده

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

ارزانى

از جهرم

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

سيد حسينى داورانى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه