بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته فيزيوتراپي

15 نفر قبولی های فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
11 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
4 نفر
از دوم دبيرستان
4 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
فیزیوتراپی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

قلمى محمدعلى

از شيراز

5 سال از سوم راهنمايي / 87 آزمون

روزانه

خورشيدى مصطفى

از فيروزآباد

4 سال از اول دبيرستان / 80 آزمون

روزانه

عامرى اميرحسين

از لامرد

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

ايزدى محمد

از نورآباد ممسني

4 سال از اول دبيرستان / 75 آزمون

روزانه

فيضى عليرضا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

محمدى

از نورآباد ممسني

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

محمودى ساناز

از ياسوج

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

عابدى آبرزگه

از ياسوج

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

ده خدا

از دهدشت

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

حبيبى حجت

از بيرجند

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

شجاعى

از فيروزآباد

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

فيوضى

از فسا

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بازيارشورابى ميثم

از كوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

يوسفى مسلم

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

دارابى امير

از سرپل ذهاب

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه