بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته زيست شناسي سلولي مولکولي

6 نفر قبولی های زيست شناسي سلولي مولکولي دانشگاه تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
زیست شناسی سلولی مولکولی - دانشگاه تهران

رضائى

از زيراب سوادکوه

5 سال از سوم راهنمايي / 91 آزمون

روزانه

رضازاده

از قائميه

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

مداح گزنى

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

احمدى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

ناصحى على

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

همدانى مقدم

از پيشوا

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه