بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته زيست شناسي

1 نفر قبولی های زيست شناسي دريا دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
تجربی - زيست شناسي
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 1 )دانشگاه شاهد - تهران ( 4 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 21 )دانشگاه تهران ( 15 )دانشگاه كاشان ( 9 )دانشگاه شيراز ( 10 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 28 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 14 )دانشگاه اصفهان ( 23 )دانشگاه تبريز ( 49 )دانشگاه يزد ( 23 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 18 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 11 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 13 )دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل ( 21 )دانشگاه مراغه ( 17 )دانشگاه قم ( 33 )دانشگاه شهرکرد ( 19 )دانشگاه زنجان ( 8 )دانشگاه بيرجند ( 13 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 15 )دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) ( 20 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 19 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 11 )دانشگاه اروميه ( 29 )دانشگاه اراک ( 27 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 31 )دانشگاه گيلان - رشت ( 36 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 21 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 26 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 34 )دانشگاه دامغان ( 17 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 8 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 7 )دانشگاه ملاير ( 20 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 13 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 19 )دانشگاه ياسوج ( 8 )دانشگاه گنبد ( 21 )دانشگاه زابل ( 11 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 4 )دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ( 8 )دانشگاه جيرفت ( 7 )
زیست شناسی دریا - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

على پور

از اروميه

2 سال از سوم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه