بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي

9 نفر قبولی های تکنولوژي پرتوشناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران
6 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
تجربی - کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 22 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي کردستان ( 1 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 28 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 23 )دانشکده علوم پزشکي بهبهان ( 12 )
تکنولوژی پرتوشناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقاجان پور نشلى

از آمل

5 سال از سوم راهنمايي / 64 آزمون

روزانه

قديرى

از قم

4 سال از اول دبيرستان / 84 آزمون

روزانه

مفتحى

از هشتگرد

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

كاظمى

از فارسان

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

ابراهيمى متين

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ملك مكان زينب

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

عقل مندصرمى

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

سامانى پور زهرا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

ذوالفقارى

از ملاير

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه