بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته بينايي سنجي

12 نفر قبولی های بينايي سنجي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
10 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
2 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
4 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

احمدى ميرآباد متين

از پيرانشهر

5 سال از سوم راهنمايي / 80 آزمون

روزانه

عباس زاده

از شهريار

5 سال از سوم راهنمايي / 64 آزمون

روزانه

اسدى آىدىن لو سپىده

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

قادرى

از پاوه

3 سال از دوم دبيرستان / 68 آزمون

روزانه

كهنسال

از داراب

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

نظرى

از مشكين شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

عابدى

از كاشمر

3 سال از دوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

رحيمى مغانجوقى

از سلماس

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

لطفى فائزه

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

پاپژ پيام

از بوكان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

فلاح مهنه

از تربت حيدريه

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

حسينى سيده نيوشا

از رودهن

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه