بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته شنوايي شناسي

11 نفر قبولی های شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران
8 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

چوپانى

از اسفراين

5 سال از سوم راهنمايي / 89 آزمون

روزانه

اكبرى ميان پشته

از رودسر

4 سال از اول دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

تقى پور نورين

از تنكابن

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

فولاددل

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

فريادرس رضا

از نهاوند

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

رنجبر

از كازرون

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

قدوسى نورالهدى

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

ظرفيت مازاد

رسولى

از سردشت

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

موسوى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

ظرفيت مازاد

گرجى زاده

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

شهرستانى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

ظرفيت مازاد