بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم آزمايشگاهي

13 نفر قبولی های علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي تهران
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
تجربی - علوم آزمايشگاهي
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 6 )دانشكده علوم پزشكي مراغه ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 14 )دانشكده علوم پزشكي سراب ( 12 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 11 )دانشکده علوم پزشکي گراش ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 19 )دانشکده علوم پزشکي سيرجان ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 12 )دانشكده علوم پزشكي خمين ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 16 )
علوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

كيانى

از نهاوند

4 سال از اول دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

صفى خانى

از آباده

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

آبادى محدثه

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

عباس زاده بيدختى

از گناباد

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

عباسى آستانه

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

صفرزاده عربى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

احمدى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

كبيرى بالاجاده

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

ارجمند عليرضا

از مرند

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

كاشى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

پارساى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

كوماسى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

قسمتى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه