بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم آزمايشگاهي دامپزشکي

13 نفر قبولی های علوم آزمايشگاهي دامپزشکي دانشگاه فردوسي - مشهد
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
5 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - دانشگاه فردوسی - مشهد

لطفيان

از زاهدان

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

رضازاده

از شهربابك

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

توكليان

از چناران - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

نوبت دوم

خسرورى قانى

از قوچان - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

نوبت دوم

صداقت

از فردوس

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

اسدى

از زرند

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

رمضانى

از قوچان - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

نوبت دوم

رشيدى

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

نورى

از تربت حيدريه

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

دلدار

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

محمودى فلوردى

از نكا

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

كاظميان

از اسفراين

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

غفلتى

از مشهد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

نوبت دوم