بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته هوشبري

11 نفر قبولی های هوشبري دانشگاه علوم پزشکي تهران
10 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
3 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - هوشبري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 10 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) ( 10 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 9 )دانشكده علوم پزشكي خمين ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 13 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) ( 5 )دانشکده علوم پزشکي سيرجان ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 9 )دانشکده علوم پزشکي گراش ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 1 )دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر ( 6 )
هوشبری - دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمانى امير ذكريا انسيه

از تهران

8 سال از پنجم دبستان / 163 آزمون

روزانه

مرادى مجد

از بابل

4 سال از اول دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

خسروى نيا

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

رمضانى ينگه

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

بى تا

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

شربتدار

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

جلال زاده

از رشت

3 سال از دوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

قدم يارى كاكائى

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

امجدى

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

طهماسبى

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

زيارى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه