بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته پرستاري

88 نفر قبولی های پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
46 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
2 نفر
از اول دبيرستان
11 نفر
از دوم دبيرستان
15 نفر
از سوم دبيرستان
18 نفر
از چهارم دبيرستان
42 نفر
تجربی - پرستاري
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 88 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 84 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 40 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 61 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 48 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 36 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 47 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 39 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 42 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 34 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 29 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) ( 16 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 38 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 32 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 41 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 59 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 32 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) ( 13 )دانشكده علوم پزشكي سراب ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 50 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 38 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 43 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 12 )دانشكده علوم پزشكي تربت جام ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) ( 5 )دانشکده علوم پزشکي خوي ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 76 )دانشکده علوم پزشکي بهبهان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) ( 15 )دانشکده علوم پزشکي خلخال ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 18 )دانشكده علوم پزشكي مراغه ( 30 )دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) ( 9 )دانشكده علوم پزشكي اسفراين ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) ( 43 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 31 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 12 )دانشکده علوم پزشکي لارستان ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 12 )دانشكده علوم پزشكي شوشتر ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 26 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 36 )دانشکده علوم پزشکي گراش ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 7 )دانشکده علوم پزشکي سيرجان ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 55 )دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) - پرديس خودگردان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) ( 23 )دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان ( 12 )دانشكده علوم پزشكي خمين ( 6 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 24 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان ( 45 )دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر ( 3 )
پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی تهران

نباتچى احمدى

از لاهيجان

6 سال از دوم راهنمايي / 93 آزمون

ظرفيت مازاد

تيمورى

از تربت حيدريه

5 سال از سوم راهنمايي / 70 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

عباسى

از مريوان

4 سال از اول دبيرستان / 84 آزمون

روزانه

حسينى

از اسلام‌شهر

4 سال از اول دبيرستان / 73 آزمون

روزانه

راهى

از بانه

4 سال از اول دبيرستان / 66 آزمون

روزانه

بهرامى

از شهركرد

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه نيمسال اول

گرمرودى على

از ميانه

4 سال از اول دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

حليمى

از همدان

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

ناظرى

از گرگان

4 سال از اول دبيرستان / 58 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

ذوالقدر

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 49 آزمون

روزانه نيمسال دوم

الله مرادى

از سنندج

4 سال از اول دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

ابراهيمى

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

رودخانه

از شهرري

4 سال از اول دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

مددپور

از نوشهر

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

نظيرى سمانه

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه نيمسال اول

دارابى ندا

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه نيمسال اول

خليلى

از بوئين مياندشت

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

تيزرو

از شيروان

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اسدى على

از هرسين

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه نيمسال اول

رحيمى ابو خيلى

از قائم شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

گلچين ريحانه

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

قجرى مجيد

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه نيمسال دوم

برهمند

از جيرفت

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه نيمسال دوم

طهماسب نژاداحمدى

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رستمى فيشمى

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

پرتوى راد مهرنوش

از نيشابور

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال دوم

خليفه

از همدان

3 سال از دوم دبيرستان / 40 آزمون

ظرفيت مازاد

ويسى

از پاوه

3 سال از دوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه نيمسال اول

قلى پور زرين آبادى اميرمحمد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه نيمسال اول

روحى رضا

از گناباد

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه نيمسال اول

چگينى

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بالسينى

از رباط كريم

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محمدشاهى

از ماهان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

ظرفيت مازاد

حداد

از خرم آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

بنيادى جعفرآباد

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

نادرى

از پاوه

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه نيمسال اول

زمانى

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

بهارى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه نيمسال اول

اردستانى

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

آخوندى امير حسين

از بهشهر

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه نيمسال دوم

على محمدى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه نيمسال اول

عسگرى ارمندى

از فلاورجان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه نيمسال دوم

محمدى نوچمن

از گرگان

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه نيمسال اول

پرويزى

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

اكبريان مهوار

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه نيمسال اول

شاهسون

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

عزيزمحمدلو

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

موسوى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شاكرى

از شهر قدس

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

ابراهمى شارك

از ملارد

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال اول

رياحين

از سقز

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

جهانى راستين

از اسدآباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه نيمسال اول

عاملى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه نيمسال دوم

اسدزاده

از قائم شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

صادقى عليرضا

از رشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه نيمسال اول

باصرى سمانه

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

جوكار قهرودى حانيه

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

جبارى فرد سردهايى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

فيض الهى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

شيرى دويچ

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

حسين بيگى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

معمارى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

ابراهيمى سابى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

جافرى

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال اول

برگزينى

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

دارائى حمل آباد احمدرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال اول

دادجو

از بجنورد

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

على بخشى

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال دوم

كريمى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

دررى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال اول

رمضانى شهاب

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال اول

اكرمى آيناز

از اروميه

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال اول

وزينى جوان نيره

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه نيمسال اول

موسوى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

ظرفيت مازاد

مرتضوى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال دوم

رضايى

از ورامين

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه نيمسال اول

مرادى

از ابهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

رحمانى محمد

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

مظفرى

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

مرادى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

يعقوبى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال اول

باغستانى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال اول

حاجى ميرزائى

از سنندج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

شهاب احمدى

از تربت جام

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

حاتمى

از اهواز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

كرمى

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال دوم

فيض آبادى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه

محمدحسين زاده مليكا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه