بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مامايي

4 نفر قبولی های مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
تجربی - مامايي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 8 )دانشكده علوم پزشكي شوشتر ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 1 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر ( 4 )
مامایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

محمدى

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

شاطريان

از كاشان

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

غلامعلى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

خرمى خرق

از گنبد

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه