بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته کارشناسي بهداشت عمومي

11 نفر قبولی های بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
8 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
5 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
تجربی - کارشناسي بهداشت عمومي
دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 12 )دانشکده علوم پزشکي خوي ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) ( 10 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 9 )دانشكده علوم پزشكي مراغه ( 9 )دانشکده علوم پزشکي خلخال ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 6 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 10 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 3 )دانشكده علوم پزشكي سراب ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 6 )دانشكده علوم پزشكي تربت جام ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 14 )دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 7 )دانشكده علوم پزشكي شوشتر ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 6 )دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 13 )دانشكده علوم پزشكي اسفراين ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشکده علوم پزشکي سيرجان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 3 )
بهداشت عمومی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شفيعيان

از گچساران

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

مقيمى

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

رضايى

از گچساران

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

ابراهيم نژاد

از فسا

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

طالبى

از خرم‌بيد

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

خليلى

از فراشبند

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

سليمى

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

دهقانيان

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

حاجى زمانى

از زرقان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

خواجوى

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

طهماسبى

از فسا

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه