بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته اتاق عمل

11 نفر قبولی های اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي تهران
6 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
2 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
5 نفر
تجربی - اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 21 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) ( 8 )دانشکده علوم پزشکي گراش ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 9 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي جهرم ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي فسا ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 11 )دانشكده علوم پزشكي مراغه ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 5 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 18 )دانشگاه علوم پزشکي دزفول ( 16 )دانشکده علوم پزشکي خوي ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) ( 6 )دانشکده علوم پزشکي بهبهان ( 10 )دانشكده علوم پزشكي شوشتر ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) ( 19 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 5 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 4 )دانشکده علوم پزشکي لارستان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) ( 14 )دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر ( 9 )دانشكده علوم پزشكي خمين ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 2 )
اتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی تهران

ص فى

از ملاير

8 سال از پنجم دبستان / 147 آزمون

روزانه

عقيدت مند

از صومعه سرا

5 سال از سوم راهنمايي / 84 آزمون

روزانه

حيدرى

از آمل

4 سال از اول دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

جعفريان تلوكلائى

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

غفارى

از هشتگرد

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

قاسمى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

جمالى

از شهر قدس

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

قاسمى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

خالد آبادى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

وكيلى ورزقانى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

آئينى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه