بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته گفتار درماني

9 نفر قبولی های گفتاردرماني دانشگاه علوم پزشکي شيراز
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
2 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
گفتاردرمانی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جمشيدى

از دهدشت

8 سال از پنجم دبستان / 143 آزمون

روزانه

خليلى

از شيراز

7 سال از اول راهنمايي / 76 آزمون

روزانه

دانش پژوه

از اهواز

4 سال از اول دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

گزبلندى

از برازجان

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

زارعى

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

تانوردى نسب

از سيرجان

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

صدقى

از جهرم

2 سال از سوم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

صمدى

از حاجي آباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بهبودى

از داراب

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه