بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مهندسي بهداشت حرفه اي

20 نفر قبولی های مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
10 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
2 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
تجربی - مهندسي بهداشت حرفه اي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 10 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) ( 8 )دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 5 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 11 )دانشكده علوم پزشكي اسفراين ( 5 )
مهندسی بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

اكبرى اسكوئى

از تبريز

5 سال از سوم راهنمايي / 93 آزمون

روزانه نيمسال دوم

جمالى

از همدان

5 سال از سوم راهنمايي / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

شفاهى

از خوي

4 سال از اول دبيرستان / 72 آزمون

روزانه نيمسال اول

موفق

از اسفراين

4 سال از اول دبيرستان / 69 آزمون

روزانه

حقيقى

از تنكابن

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه نيمسال دوم

حاجى پور

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه نيمسال اول

خواجوند جعفرى

از كلاردشت /حسن كيف

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه نيمسال اول

محمدى

از كامياران

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال اول

طاهرخانى

از تاكستان

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه نيمسال اول

اشرفى برزيده

از قروه

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سياحى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه نيمسال اول

صفدرى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

تيمورى آسفيچى

از كوهبنان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

دهقان مديسه

از اهواز

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه نيمسال دوم

درگاهى قره باغ

از اروميه

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه نيمسال اول

غلامرضائى

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

جلال زاده

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بابالو

از خوي

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه نيمسال اول

رسولى

از شهركرد

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

بحيرايى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال اول