بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مهندسي بهداشت محيط

2 نفر قبولی های مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي مشهد
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
تجربی - مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي بابل ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ( 9 )دانشكده علوم پزشكي تربت جام ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي زنجان ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي قم ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 9 )دانشکده علوم پزشکي خوي ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ( 10 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 5 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 12 )دانشگاه علوم پزشکي ايلام ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 17 )دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) ( 7 )دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ( 6 )دانشکده علوم پزشکي سيرجان ( 10 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 5 )دانشکده علوم پزشکي خلخال ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي گناباد ( 16 )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي اراک ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 4 )
مهندسی بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شاه ميرزايى

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

رباط جزى

از سلطان آبادسبزوار

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه