بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها

6 نفر قبولی های بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها دانشگاه علوم پزشکي شيراز
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سعيديان

از طبس

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

آقاجرى

از ماه شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

انصارى

از داراب

2 سال از سوم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

حسن زاده

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

حسن زاده

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

شهبازى نژاد

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه