بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مهندسي فضاي سبز

2 نفر قبولی های مهندسي فضاي سبز دانشگاه ملاير
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر