بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم تغذيه

13 نفر قبولی های علوم تغذيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
8 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
4 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
5 نفر
علوم تغذیه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

موسوى اميرآباد

از گچساران

11 سال از دوم دبستان / 166 آزمون

روزانه

مشرفى

از اصفهان

9 سال از چهارم دبستان / 122 آزمون

روزانه

صابرى

از بوانات /سوريان

5 سال از سوم راهنمايي / 82 آزمون

روزانه

جعفرى محمدامين

از نورآباد ممسني

5 سال از سوم راهنمايي / 73 آزمون

روزانه

محمدزاده

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

حيدرى سيد محله محمد

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

پورصالح

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

گل زاده

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

ليلامى كيميا

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

كريمى نژاد شاهم آباد

از انار

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

موسوى چاوشى سيده مريم

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

اسماعيل پور

از رشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

شعاعى

از فارسان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه