بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم و صنايع غذايي

19 نفر قبولی های علوم و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
9 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
6 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
علوم و صنایع غذایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

سميعى جليسه

از املش

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه نيمسال اول

زندى

از ملارد

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه نيمسال اول

افشارنيا

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه نيمسال اول

داودى سراگلى

از شهر قدس

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه نيمسال اول

رفيع زاده بنادك

از يزد

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه نيمسال دوم

زند

از دورود

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه نيمسال دوم

ابراهيمى كهريزسنگى

از نجف آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه نيمسال اول

سليمى

از ملاير

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه نيمسال اول

ابرندآبادى

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه نيمسال اول

كيان بخت

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه نيمسال دوم

نيكوفرد

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه نيمسال اول

ابراهيمى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

آذر بو

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال اول

داودى

از كازرون

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه نيمسال دوم

بختيارى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه نيمسال دوم

مكتب خواه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال دوم

سرجه پيما

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه نيمسال اول

مير نوبهار

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه نيمسال اول

محمدى شاد

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه نيمسال اول