بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم و مهندسي خاك

3 نفر قبولی های علوم و مهندسي خاك دانشگاه صنعتي اصفهان
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
علوم و مهندسی خاک - دانشگاه صنعتی اصفهان

مرادى

از شاهين شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 69 آزمون

روزانه

نيل فروش زاده

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

ترابى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه