بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)

8 نفر قبولی های علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
5 نفر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) - دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

زمانى امىر ذكرىا

از ملارد

8 سال از پنجم دبستان / 152 آزمون

روزانه

احمدى

از همدان

4 سال از اول دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

مطهرى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

حسن پور

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

كرمى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

بيات

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

عابدى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

حسينى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه