بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مهندسي منابع طبيعي

9 نفر قبولی های علوم و مهندسي محيط زيست دانشگاه فردوسي - مشهد
از چهارم دبيرستان
9 نفر
علوم و مهندسی محیط زیست - دانشگاه فردوسی - مشهد

دلاورى سرتختى

از مشهد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

نوبت دوم

خدادادى

از مشهد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

نوبت دوم

پناهى

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

غنيمت

از قوچان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

محمديانى

از سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

پورخسروانى

از سيرجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

فولادى

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

دوستى

از نيشابور

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

مجدى

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه