بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مهندسي علوم دامي

1 نفر قبولی های مهندسي علوم دامي دانشگاه گنبد
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
تجربی - مهندسي علوم دامي
مهندسی علوم دامی - دانشگاه گنبد

ناظرى عارفى

از كاشمر

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه