بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته زمين شناسي

7 نفر قبولی های زمين شناسي دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
زمین شناسی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

كاريزنوى

از نيشابور

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

نوروزى

از پيشوا

3 سال از دوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

رئيس زاده

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

ظهورى عادل

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

نجفى

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

دوام

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

مرشديان

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه