بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته اعضاي مصنوعي

4 نفر قبولی های اعضاي مصنوعي دانشگاه علوم پزشکي ايران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
اعضای مصنوعی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

عليوند انزابى مهدى

از اردبيل

3 سال از دوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

صادقى

از شاهرود

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

بنى سعيد

از ماه شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

كريمى

از قائم شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه