بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته کاردرماني

16 نفر قبولی های کاردرماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
12 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
9 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
کاردرمانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

شجاعى

از قوچان

5 سال از سوم راهنمايي / 87 آزمون

روزانه

رشيد محمدامين

از سبزوار

4 سال از اول دبيرستان / 69 آزمون

روزانه

قادرى

از شهر قدس

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

نادرى

از اراك

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

يازرلو

از راميان

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

حسيني

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

ابطحى

از بيرجند

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

اسدى كاويان

از كرمانشاه

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

موذنى

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

حسين نژاد

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

بى غش بهزاد

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

صفرى

از تاكستان

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

رحمتى

از نيشابور

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

حيدرى سورشجانى

از فرخ شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

مندنى

از شهرجديد پرند

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

بيراانوندى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه