بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته تكنولوژي پزشکي هسته اي

14 نفر قبولی های تكنولوژي پزشکي هسته اي دانشگاه علوم پزشکي بابل
10 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
4 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
تجربی - تكنولوژي پزشکي هسته اي
تکنولوژی پزشکی هسته ای - دانشگاه علوم پزشکی بابل

افشنگ

از دامغان

8 سال از پنجم دبستان / 150 آزمون

روزانه

پناهى

از اروميه

5 سال از سوم راهنمايي / 94 آزمون

روزانه

صمدى

از كاشمر

5 سال از سوم راهنمايي / 74 آزمون

روزانه

شمس الدينى مطلق

از كرمان

5 سال از سوم راهنمايي / 54 آزمون

روزانه

ايكائى دهنو

از نوشهر

4 سال از اول دبيرستان / 79 آزمون

روزانه

پورمحمدنگارستان

از مرند

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

ايزانلو

از بجنورد

3 سال از دوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

زارع

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

اندى

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

جهانتاب

از تايباد

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

حاجى بابائى

از جويبار

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

حسنكى

از شوشتر

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

كريمى آتانى نرگس

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

شكرالهى

از شهرجديد پرند

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه