بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته بهداشت مواد غذايي

13 نفر قبولی های بهداشت مواد غذايي دانشگاه فردوسي - مشهد
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
5 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
تجربی - بهداشت مواد غذايي
بهداشت مواد غذایی - دانشگاه فردوسی - مشهد

هاشمى

از مشهد - شبانه

4 سال از اول دبيرستان / 68 آزمون

نوبت دوم

چروى

از اسفراين

3 سال از دوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

توحيدى زاده

از سبزوار

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

عرب تيمورى

از خواف

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

چمنى

از مشهد

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

قلعه نوى

از سبزوار

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

قربان هوجقان

از مرند

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

رخشان

از قوچان

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

پرتوى

از سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

نيازى

از مشهد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

نوبت دوم

جوان همت اباد

از فيض آبادتربت حيدريه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

يزديان فرگى

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

كميلى

از طبس - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

نوبت دوم