بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته بازرسي گوشت

8 نفر قبولی های بهداشت و بازرسي گوشت دانشگاه تبريز
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
تجربی - بازرسي گوشت
بهداشت و بازرسی گوشت - دانشگاه تبریز

سلطانپور

از پارس‌آباد مغان

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

نامدارى حاجيوند

از دورود

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

امير صمدى بناب

از بناب

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

قربانى كهنه قلعه

از اشنويه - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

نوبت دوم

مطلبى

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

رشكه

از سردشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

اسماعيلى

از ايلخچي

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

ياسينى

از سقز

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه