بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته اقيانوس شناسي

3 نفر قبولی های اقيانوس شناسي دانشگاه مازندران - بابلسر
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - اقيانوس شناسي
اقیانوس شناسی - دانشگاه مازندران - بابلسر

حيدرى كتيك

از رشت - شبانه

4 سال از اول دبيرستان / 64 آزمون

نوبت دوم

روح الهى

از بابلسر

4 سال از اول دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

عقيلى

از قائم شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه