بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته علم اطلاعات ودانش شناسي

4 نفر قبولی های علم اطلاعات ودانش شناسي دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
علم اطلاعات ودانش شناسی - دانشگاه تهران

رجبى

از همدان

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه

سادات موسوى

از شهرجديد هشتگرد

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

محمدى كمرودى

از قائم شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

عزيزى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه