بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مهندسي صنايع مبلمان

11 نفر قبولی های مهندسي صنايع مبلمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
8 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
مهندسی صنایع مبلمان - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

قاسمپور فارسانى

از فارسان

5 سال از سوم راهنمايي / 61 آزمون

فرهنگيان بومي استان چهارمحال وبختياري

دهقانى

از مينودشت

4 سال از اول دبيرستان / 72 آزمون

فرهنگيان بومي گلستان

قاريان

از ساري

4 سال از اول دبيرستان / 55 آزمون

فرهنگيان بومي مازندران

صادقلو

از راميان

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

فرهنگيان بومي گلستان

مقصودى

از چمستان

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

فرهنگيان بومي مازندران

كنگرلو

از ورامين

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

فرهنگيان بومي استان تهران

مقصودى

از چمستان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

فرهنگيان بومي مازندران

رام يار

از جيرفت

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

هادى نيا

از بيرجند

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان جنوبي

مشايخى اسفيچار

از جيرفت

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

محمدى

از خدابنده

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

فرهنگيان بومي استان زنجان