بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته فناوري اطلاعات سلامت

5 نفر قبولی های فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي شيراز
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - فناوري اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي اروميه ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ( 14 )دانشگاه علوم پزشکي كاشان ( 10 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 7 )دانشکده علوم پزشکي نيشابور ( 6 )دانشگاه علوم پزشکي كرمان ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه ( 3 )دانشكده علوم پزشكي آبادان ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي همدان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد ( 3 )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ( 4 )دانشكده علوم پزشكي ساوه ( 5 )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 7 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 3 )
فناوری اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محمودى

از سنندج

4 سال از اول دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

كهن سال

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

ناظمى

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

يعقوبى

از بشرويه

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

همايون

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه