بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته روان‌شناسي

7 نفر قبولی های روانشناسي دانشگاه تهران
6 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - روان‌شناسي
دانشگاه تهران ( 7 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 10 )دانشگاه اصفهان ( 6 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 6 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 5 )دانشگاه شيراز ( 8 )دانشگاه تبريز ( 5 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 2 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 4 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 3 )دانشگاه زنجان ( 7 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 6 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 3 )دانشگاه اراک ( 4 )دانشگاه يزد ( 5 )دانشگاه كاشان ( 2 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 9 )دانشگاه گيلان - رشت ( 15 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 4 )دانشگاه اروميه ( 8 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 9 )دانشگاه اردکان ( 3 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 5 )دانشگاه مراغه ( 8 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 4 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 7 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 7 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 3 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 7 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 10 )دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) ( 9 )دانشگاه ياسوج ( 8 )مرکز آموزش عالي لار ( 6 )مرکز آموزش عالي اقليد ( 2 )دانشگاه بيرجند ( 5 )دانشگاه بجنورد ( 3 )دانشگاه گنبد ( 5 )دانشگاه ملاير ( 7 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 14 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 3 )دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) ( 8 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) ( 3 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 4 )
روانشناسی - دانشگاه تهران

نورى فاطمه

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

پورسليمانى فاطمه

از كرمان

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

جارى

از عباس آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

هوشمند

از قرچك

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

مرسلى هريس

از ملارد

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

شريفيان

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

جمالى رحمت ابادى

از رفسنجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه