بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته حسابداري

3 نفر قبولی های حسابداري دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران)
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
تجربی - حسابداري
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) ( 3 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 5 )دانشگاه تهران ( 4 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 7 )دانشگاه خوارزمي تهران ( 2 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 1 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 5 )دانشگاه اصفهان ( 7 )دانشگاه شيراز ( 12 )دانشگاه يزد ( 6 )دانشگاه سمنان ( 2 )دانشگاه اروميه ( 7 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 13 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 8 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 6 )دانشگاه گنبد ( 2 )دانشگاه قم ( 12 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 14 )دانشگاه بجنورد ( 13 )دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) ( 5 )دانشگاه گيلان - رشت ( 7 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 1 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 12 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 7 )دانشگاه ايلام ( 3 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 5 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 3 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 7 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 3 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 10 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 8 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 10 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 3 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) ( 3 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) ( 5 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 2 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) ( 10 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) ( 4 )مجتمع آموزش عالي سراوان ( 3 )
حسابداری - دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران)

عبدلى محمودآباد

از نمين

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

داورى

از قائم شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

ولى تبار

از خدابنده

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه