بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته مديريت

4 نفر قبولی های مديريت بيمه اکو دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - مديريت
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) ( 4 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 7 )دانشگاه شاهد - تهران ( 1 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 11 )دانشگاه تهران ( 9 )دانشگاه خوارزمي تهران ( 13 )دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( 7 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 3 )دانشگاه شيراز ( 3 )دانشگاه اصفهان ( 9 )دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( 11 )دانشگاه علوم پزشکي زابل ( 5 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ( 2 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 6 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 2 )دانشگاه علوم پزشکي يزد ( 17 )دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) ( 4 )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ( 7 )دانشگاه يزد ( 15 )دانشگاه علوم پزشکي قزوين ( 8 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 3 )دانشگاه زنجان ( 5 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 20 )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان ( 4 )دانشگاه قم ( 15 )دانشگاه اروميه ( 12 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 4 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 8 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 12 )دانشگاه اردکان ( 4 )دانشگاه گيلان - رشت ( 23 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 8 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 8 )دانشگاه علوم پزشکي بم ( 10 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) ( 11 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 7 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 6 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 19 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 4 )دانشگاه بجنورد ( 7 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 8 )دانشگاه سمنان ( 17 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 7 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 7 )دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) ( 10 )دانشگاه ايلام ( 4 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 6 )مرکز آموزش عالي لامرد ( 2 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) ( 8 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) ( 4 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) ( 5 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) ( 8 )دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 2 )
مدیریت بیمه اکو - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو)

اسماعيلى

از بوكان

4 سال از اول دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

عبدى

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

پورپاشاديزجى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

بهرامى غياث آبادى

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه