بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته اقتصاد کشاورزي

2 نفر قبولی های اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر