بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته اقتصاد اسلامي

1 نفر قبولی های اقتصاد اسلامي دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - اقتصاد اسلامي
اقتصاد اسلامی - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

سلمانى

از راور

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه