بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته کتابداري در شاخه پزشکي

1 نفر قبولی های کتابداري در شاخه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
از چهارم دبيرستان
1 نفر
کتابداری در شاخه پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

محمدى

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

پرديس خودگردان