بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته آموزش ابتدايي

6 نفر قبولی های آموزش ابتدايي پرديس شهيد باهنر - شيراز
5 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - آموزش ابتدايي
پرديس شهيد باهنر - شيراز ( 6 )پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد ( 8 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد ( 6 )پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه ( 10 )پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل ( 9 )پرديس كوثر - ياسوج ( 15 )پرديس امام جعفر صادق - بجنورد ( 8 )پرديس امام خميني - گرگان ( 16 )پرديس شهيد باهنر - شهركرد ( 6 )پرديس امام سجاد - بيرجند ( 12 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان ( 14 )پرديس علامه طباطبايي - اروميه ( 15 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز ( 10 )پرديس بنت الهدي صدر - سنندج ( 11 )پرديس شهيد باهنر - همدان ( 10 )پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري ( 20 )پرديس شهيد باهنر - كرمان ( 14 )پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد ( 6 )پرديس حضرت معصومه - قم ( 7 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان ( 5 )پرديس نسيبه - تهران ( 8 )پرديس امام جعفر صادق - ايلام ( 12 )پرديس شهيد باهنر - بيرجند ( 9 )پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج ( 18 )پرديس بنت الهدي صدر-قزوين ( 6 )پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان ( 37 )پرديس بنت الهدي صدر - رشت ( 18 )پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) ( 13 )پرديس علامه اميني - تبريز ( 17 )پرديس شهيد بهشتي - مشهد ( 28 )پرديس شهيد رجايي - اروميه ( 14 )پرديس شهيد مدرس - سنندج ( 17 )پرديس علامه طباطبايي - اردبيل ( 15 )پرديس شهيد رجايي - شيراز ( 22 )پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد ( 10 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز ( 6 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس ( 8 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان ( 10 )پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه ( 14 )پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر ( 15 )پرديس امير کبير - كرج ( 29 )پرديس شهيد پاک نژاد - يزد ( 12 )پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان ( 19 )پرديس امام علي - رشت ( 9 )پرديس شهيد باهنر - اصفهان ( 10 )پرديس شهيد بهشتي - زنجان ( 8 )پرديس امام محمد باقر - بجنورد ( 21 )پرديس زينب کبري (س) - اراك ( 4 )پرديس دکتر شريعتي - ساري ( 14 )پرديس بحرالعلوم - شهركرد ( 15 )پرديس شهيد مدرس - ايلام ( 9 )پرديس رسالت - زاهدان ( 5 )پرديس شهيد مطهري - زاهدان ( 8 )پرديس شهيد رجايي - قزوين ( 8 )پرديس آيت اله طالقاني - قم ( 8 )پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز ( 17 )پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج ( 8 )پرديس شهيد رجايي - سمنان ( 2 )پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس ( 12 )پرديس علامه طباطبايي - بوشهر ( 7 )پرديس شهيد مفتح - شهرري ( 7 )پرديس شهيد مقصودي - همدان ( 11 )پرديس شهيد باهنر - اراك ( 6 )
آموزش ابتدایی - پردیس شهید باهنر - شیراز

عليزاده

از فيروزآباد

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

فرهنگيان بومي فارس

جاهدى عاطفه

از داراب

3 سال از دوم دبيرستان / 41 آزمون

فرهنگيان بومي فارس

گيانى

از بوانات /سوريان

3 سال از دوم دبيرستان / 37 آزمون

فرهنگيان بومي فارس

شاكرى

از لامرد

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

فرهنگيان بومي فارس

ابراهيمى

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

فرهنگيان بومي فارس

عزيزى

از لامرد

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

فرهنگيان بومي فارس