بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته الهيات و معارف اسلامي

2 نفر قبولی های فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
تجربی - الهيات و معارف اسلامي
فقه و مبانی حقوق اسلامی - دانشگاه علوم و معارف قران کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز)

شاكر جبار

از اروميه

5 سال از سوم راهنمايي / 47 آزمون

روزانه

پارسه

از ياسوج

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه