بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته معارف اسلامي

5 نفر قبولی های معارف اسلامي موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)-قم
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
تجربی - معارف اسلامي
معارف اسلامی - موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)-قم

جان پوشائى

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي

حسين پور

از استهبان

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي

عسكرى پور

از اهواز

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي

شمسى كهريزسنگى

از خميني شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي

سالارى

از جيرفت

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي